Adatvédelmi tájékoztató aláírásgyűjtéshez

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

 

A VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY (nyilvántartási szám: 13-02-0000667; székhely: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.sz.; „Sportegyesület” vagy „Adatkezelő”) elkötelezett tevékenységének támogatói és az általa üzemeltetett sportcentrum igénybe vevői személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

1.               Az Ön adatkezelője és elérhetősége

A jelen aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője: VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY (nyilvántartási szám: 13-02-0000667; székhely: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.sz.; „Adatkezelő” vagy „Adatkezelő”)

Elérhetőség: [‭+36 20 591 1528‬] , [iroda@viaduktse.hu]

2.              Az adatkezeléssel érintettek köre

A jelen aláírásgyűjtés kapcsán az adatkezeléssel érintettek köre a petícióhoz csatlakozó, kezdeményezésünket aláírásukkal támogató biatorbágyi lakosok köre.

3.              Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a petíció benyújtásával kezdeményezze Biatorbágy Város Önkormányzatánál a Biatorbágy, belterület 704/2. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2051 Biatorbágy, Kolozsvári utca 15. sz. alatt található sportcentrum („Sportcentrum”) jelenlegi korlátozott használati rendjének módosítását, annak érdekében, hogy a Sportcentrum ismételten alkalmas legyen lakossági szabadidősport, tömegsport valamint szervezett és versenysport tevékenységek és kapcsolódó rendezvények szolgálatára.

Az adatkezelés célja a petíció kitöltése és aláírása, ehhez kapcsolódóan: az érintett azonosítása (név, lakcím adatokkal), 1 személy legfeljebb 1 alkalommal írhatja alá/küldheti el a petíciót.

4.              A kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja

4.1           A kezelt adatok köre

Az aláírásgyűjtés kapcsán az érintett következő személyes adatai kerülnek kezelésre: a kezdeményezés támogatójának családi és utóneve, lakcíme, a kezdeményezés támogatójának saját kezű aláírása.

4.2          Az adatkezelés jogalapja

Az aláírásgyűjtés során az adatok kezelése a kezdeményezést támogató önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.

Az adatkezelő továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, uniós jogi kötelezettség teljesítése érdekében hasonlíthatja össze az aláírásgyűjtő íveken szereplő adatokat más, az az aláírásgyűjtő íveken szereplő adatokkal. Az ilyen összehasonlítás célja, hogy kiszűrje a kezdeményezés egyazon támogatójának többszöri feltüntetését az ajánlóíveken, és ezáltal biztosítsa az egyazon adatalanyhoz tartozó személyes adatok többszöri, szükségtelen kezelését és továbbítását. Az így teljesített uniós jogi kötelezettség a GDPR. 5. cikk (1) bekezdés c) pontján alapszik („adattakarékosság”).

5.              Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az adatokat a petíció Biatorbágy Város Önkormányzathoz történő benyújtását követően, a kezdeményezés érvényesítéséhez szükséges ideig kezeljük. A kezdeményezés sikerességét követően az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önnek a törlés tényéről a [https://viaduktse.hu/adatvedelmi-tajekoztato-alairasgyujteshez/] oldalon keresztül.

6.              Az adatok megismerésére jogosultak

Az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő azon munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az aláírásgyűjtéssel összefüggő adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai továbbá azon partnerei ismerhetik meg és kezelhetik, akik részt vesznek a kezdeményezés lebonyolításában.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Adatkezelőt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

7.              Adatok átadása és továbbítása – CÍmzettek

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

Az aláírásgyűjtés során kezelt adatok elsősorban a Biatorbágy Város Önkormányzata, illetve a jelen kezdeményezéssel érintett szervek számára kerülnek továbbításra.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik felekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett az adatokat közölte. Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

A személyes adatok átadásával Ön kifejezett hozzájárulást ad az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolja, hogy a személyes adatokat ilyen céllal az Adatkezelő részére átadni jogosult.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja és azokról nyilvántartást vezet.

8.              Adatok továbbítása harmadik országba

Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos adatkezelés során az Adatkezelő az Önök által megadott személyes adatokat harmadik országba nem továbbítja.

9.              Adatbiztonság

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

Az Adatkezelő zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatfeldolgozóink és partnereink az Adatkezelőhöz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Az Adatkezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk az Adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

10.           Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

10.1        A hozzáféréshez való jog (tájékoztatáskérés)

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az általuk átadott és az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésére a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban van lehetőség.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti az Adatkezelő. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben, illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség az Adatkezelő részére megküldeni. Az Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az Adatkezelő észszerű költségtérítést számíthat fel.

10.2        Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az érintett a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az Adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy az Adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az Adatkezelő értesíti az érintettet.

10.3        Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését kérni. A törlés iránti kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen eset például az, ha az adatok őrzésére vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban ilyen kötelezettség nem áll fenn, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A törlés megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

10.4        Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

10.5        Megjelölés

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.6        Tiltakozás

Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.7        Adathordozhatóság

Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, ha az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik és személyes adataik kezelését automatizáltan végezzük.

11.            Az adatváltozás bejelentése

Ön a saját rendelkezési körükbe tartozó, az Adatkezelő által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önt terheli minden felelősség.

12.           Hozzájárulás visszavonása

Az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely az adatkezelés hozzájárulás visszavonása előtti jogalapját nem érinti. Amennyiben az adatkezelés jogalapja kizárólag az Ön hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása után személyes adataikat nem kezeljük, azok mindennemű nyilvántartásunkból törlésre kerülnek.

13.           Jogorvoslathoz való jog

A személyes adataik védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., a továbbiakban: „NAIH”), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak, amely az ügyben soron kívül jár el. Utóbbi esetben az érintett szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni a NAIH Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a NAIH nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a NAIH határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

14.           Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az Adatkezelő az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

15.           Egyebek

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon hozzánk bizalommal a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

Kelt: Biatorbágy, 2022. június 13.

Készítette és karbantartja a weboldal.net